Vì sao nói cuộc Duy Tân Binh Trị thực chất là cuộc CMTS em rút ra bài học gì trên con đường ptriển của VN ??

Question

Vì sao nói cuộc Duy Tân Binh Trị thực chất là cuộc CMTS em rút ra bài học gì trên con đường ptriển của VN ??

Sophronia 2 years 2021-08-23T08:23:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:25:03+00:00

  vì:

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  0
  2021-08-23T08:25:28+00:00

  *Cách mạng tư sản có đặc điểm:

  + Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  + Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  + Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

  + Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  ⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản

  Qua cuộc cách mạng rút ra :Cải cách chính trị là động lực quan trọng nhất, cơ bản nhất, nền tảng nhất và quyết định nhất đối với toàn bộ tiến trình phát triển, và phải cải cách chính trị theo hướng dân chủ hoá một cách hợp lý.

  Almaốc

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )