Vì sao nói công xã pari là nhà nước kiểu mới. Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của công xa pari

Question

Vì sao nói công xã pari là nhà nước kiểu mới. Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của công xa pari

Daria 2 years 2021-08-23T07:55:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:57:02+00:00

  Công xã Pa-ri la nhà nước kiểu mới vì do nhân dân bầu lên thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, phục vụ quyền lợi của nhân dân lao động, bảo đảm làm chủ của nhân dân, khác với các hình thức nhà nước trước kia là công cụ thống trị, bóc lột nhân dân.

  – Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

  – Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động

  0
  2021-08-23T07:57:02+00:00

  * Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, vì:

  – Công xã Pa-ri đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản.

  – Quân đội và bộ máy cũ bị xóa bỏ, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

  – Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

  – Thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấm cúp phạt công nhân,…

  – Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân.

  * Ý nghĩa lịch sử và bài học của công xa pari:

  -Ý nghĩa lịch sử:

  +Có ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

  + Những chính sách đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của nhân dân lao động.

  – Bài học:

  + Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

  + Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )