Vì sao đầu thế kỉ XX các nhà yêu nước lại mạnh dạn đón nhận luồng tư tưởng mới và hăng hái đi tìm con đường cứu nước mới? Nét mới của phong trào yêu n

Question

Vì sao đầu thế kỉ XX các nhà yêu nước lại mạnh dạn đón nhận luồng tư tưởng mới và hăng hái đi tìm con đường cứu nước mới? Nét mới của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với các phong trào yêu nước trước đó là gì?

Calantha 2 years 2021-08-30T17:55:50+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:57:38+00:00

  “Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, kiên trì chủ trương dùng bạo lực giành độc lập.

  -“Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.

  Đấu tranh ôn hòa, công khai, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

  – Kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân khí.Biện pháp

  – Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước

  – Bạo động, ám sát.

  – Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

  – Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí.

  – Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )