Trong những câu dưới đây , câu nào thể hiện mối quan hệ về sự biến dổi về lượng và sự biến đổi về chất: A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ B. Góp gió thành

Question

Trong những câu dưới đây , câu nào thể hiện mối quan hệ về sự biến dổi về lượng và sự biến đổi về chất:
A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
B. Góp gió thành bão
C. Nước đổ đầu vịt
D. Tích tiểu thành đại

Veronica 1 year 2021-08-19T18:42:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:43:47+00:00

  Bạn tham khảo nhé

  Câu B,D: thể hiện mối quan hệ về sự biến đổi về lượng.

  Câu A: thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi: Sự cần cù chăm chỉ, kiên nhẫn sẽ dẫn đến kết quả tốt.

  Câu C: không  thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi

  0
  2021-08-19T18:44:06+00:00

  + Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Sự cần cù chăm chỉ, kiên nhẫn sẽ dẫn đến kết quả tốt.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )