Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao ? Cho ctlhn

Question

Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào ? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao ?
Cho ctlhn

Bridget 1 year 2021-08-31T22:51:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:53:22+00:00

  Xã hội phong kiển có hai giai cấp chính:

   + Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh

    + Tây: lánh chúa và nông nô

  – Địa chủ, lãnh chúa đều bóc lột sức lao đông của nông dân và nông nô.( phần này mik làm theo ý hiểu)

  0
  2021-08-31T22:53:23+00:00

  – Phương Đông: 

    +Thống trị: Vua, địa chủ, quan lại

    +Bị trị: nông dân, nô tì, về sau có thương nhân, thợ thủ công

  – Phương Tây: 

    +Thống trị: vua, lãnh chúa

    +Bị trị: nông dân, nông nô, về sau có thương nhâ, thợ thủ công

  `⇒` mâu thuẫn gay gắt

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )