Tìm hiểu vai trò của Lê-nin đối với Quốc tế thứ ba

Question

Tìm hiểu vai trò của Lê-nin đối với Quốc tế thứ ba

Sigourney 2 years 2021-08-31T22:33:10+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:34:56+00:00

  Góp phần đẩy nhanh sự hình thành các Đảng cộng sản ở nhiều nước, Quốc tế III ra đời đánh dấu thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin với chủ nghĩa cơ hội – xét lại các đảng cách mạng chân chính đã đoàn kết dưới ngọn cờ Quốc tế III – trung tâm lãnh đạo của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà hạt nhân là Đảng Bônsêvích Nga và Lênin.

  ~Mun~

  Cho mk ctlhn nhoa 

  Mơn bn nhìu nhó

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )