Tại sao ngành công nghiệp năng lượng là một ngành kinh tế cơ bản của mọi quốc gia?

Question

Tại sao ngành công nghiệp năng lượng là một ngành kinh tế cơ bản của mọi quốc gia?

Elain 2 years 2021-08-30T18:47:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:48:39+00:00

  – Có thế mạnh lâu dài

  + Cơ sở nguyên liệu phong phú:

  + Thị trường tiêu thụ rộng lớn:

  • Phục vụ cho tất cả các ngành kinh tế.

  • Phục vụ cho nhu cầu của đời sống nhân dân.

  –  Mang lại hiệu quả kinh tế cao

  + Kinh tế: góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  + Xã hội: phục vụ đời sống nhân dân.

  – Tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành kinh tế khác

  0
  2021-08-30T18:49:16+00:00

  Bài làm

  * Ngành công nghiệp năng lượng là một ngành kinh tế cơ bản của mọi quốc gia vì:

  – Vì nguồn nguyên liệu phong phú của các nước rất đa dạng đa dạng:

  + Than

  + Dầu khí

  + Nước

  – Năng lượng đem lại ngành kinh tế và giá trị cao: 

  – Về mặt kinh tế:

  + Nhiều sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn có giá trị cao như than.

  + Cung cấp nguồn năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất phát triển kinh tế – xã hội của các nước.

  + Giảm được về mặt tiền của nguồn điện nếu tận dụng năng lực mặt trời.

  – Về mặt xã hội:

  + Góp phần làm xã hội phát triển. 

  + Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước ở một số vùng khó khăn. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )