tại sao cải cách duy tân minh trị là cuộc cải cách mang tính dân chủ tư sản

Question

tại sao cải cách duy tân minh trị là cuộc cải cách mang tính dân chủ tư sản

Theodora 2 years 2021-08-24T20:28:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:29:55+00:00

  Cách mạng tư sản có đặc điểm:

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

  Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  ⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

  0
  2021-08-24T20:30:07+00:00

  – Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản

  – Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

  – Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân

  – Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ

  => Vì thế mà cải cách duy tân minh trị là cuộc cải cách mang tính dân chủ TS

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )