Sự vận dụng của cưng cầu có ảnh hưởng như thế nào đến giá cả thị trường khi người tiêu dùng em sẽ vện dụng quan hệ cung cầu như thế nào để có lợi nhất

Question

Sự vận dụng của cưng cầu có ảnh hưởng như thế nào đến giá cả thị trường khi người tiêu dùng em sẽ vện dụng quan hệ cung cầu như thế nào để có lợi nhất ?

Cosima 1 year 2021-08-19T18:46:26+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:47:39+00:00

    c. Đối với người tiêu dùng:

    • Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.
    • Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )