So sánh điểm giống và khác giữa hai xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước chống pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ xx đến năm 1918.giải

Question

So sánh điểm giống và khác giữa hai xu hướng bạo động và cải cách trong phong trào yêu nước chống pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ xx đến năm 1918.giải thích tại sao lại có sự khác nhau giữ hai xu hướng

Lani 2 years 2021-08-30T18:57:10+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:58:15+00:00

  * Giống nhau:

  – Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  – Tạo ra những cuộc vận động cách mạng mới theo con đường dân chủ tư sản.

  – Thống nhất về chủ trương chiến lược, thống nhất về mục đích cách mạng là muốn cứu nước, cứu dân, gắn liền dân với nước, gắn cứu nước với duy tân làm đất nước phát triển theo hướng cách mạng tư sản đứng lên con đường chủ nghĩa tư bản.

  – Được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên cả hai xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững chắc cho xã hội.

  – Do hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng nên cả hai xu hướng cách mạng này đều bị thất bại.

  * Khác nhau:

  – Chủ trương:

  Phan Bội Châu: Vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị mới ở Việt Nam.

  Phan Châu Trinh: Đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, hô hào nhân dân cải cách kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, tiến tới cứu nước.
   –
  Phương pháp:

  Phan Bội Châu:

  + Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước.

  + Bạo động, ám sát.

  Phan Châu Trinh:

  + Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

  + Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí.

  + Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.


Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )