Phân biệt chủ trương đối phó của ta đối với kẻ thù sau cách mạng tháng Tám

Question

Phân biệt chủ trương đối phó của ta đối với kẻ thù sau cách mạng tháng Tám

Ula 2 years 2021-08-18T12:54:32+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T12:55:44+00:00

  Phân biệt chủ trương đối phó của ta đối với kẻ thù sau cách mạng tháng Tám

  *Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:
  – Diệt giặc đói:
  + Lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày đông tâm
  + Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiết kiệm
  => Nạn đói cơ bản được đẩy lùi
  – Diệt giặc dốt:
  + Ngày 8/9/1945, lập Nhà bình dân học vụ
  + Kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.
  – Giải quyết khó khăn về tài chính:
  + Phát động “tuần lễ vàng” , xây dựng “quỹ độc lập”  kêu gọi đóng góp của nhân dân
  + 31/1/1946, thong qua sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam
  + 23/11/1946, lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước
  * Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng:
  – Thực hiện sách lược tạm thời hòa hoãn với quân Tưởng và tay sai
  – Biện pháp:
  + Quốc Hội đồng ý chia cho chúng 70 ghế trong Quốc Hội không qua bầu cử và một số ghế bộ
  trưởng trong Chính phủ
  + Nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi kinh tế chính trị
  + Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng  hạn chế các hoạt động chống phá của quân Tưởng và
  tay sai.

  0
  2021-08-18T12:56:27+00:00

   Đối với quân Trung Hoa Dân Quốc:

  – Nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế, chính trị như cung cấp một phần lương thực, thực phẩm; cho phép lưu hành tiền “quan kim”, “quốc tệ”.

  – Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” (11-11-1945), rút vào hoạt động bí mật nhằm giảm sức ép công kích của kẻ thù.

  * Đối với các tổ chức phản cách mạng và tay sai:

  – Nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế trong Chính phủ.

  – Ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp các tổ chức phản cách mạng.

  – Giam giữ những phần tử chống đối lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  – Lập tòa án quân sự để trừng trị phản cách mạng,… 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )