nội dung nào không phải chính sách mà chế độ độc tài batista thi hành ở cuba ? A xóa bỏ hiến pháp tiến bộ B Thực hiện các quyền tự do dân chủ C Cấm cá

Question

nội dung nào không phải chính sách mà chế độ độc tài batista thi hành ở cuba ?
A xóa bỏ hiến pháp tiến bộ
B Thực hiện các quyền tự do dân chủ
C Cấm các đảng chính trị hoạt động
D Bắt giam hàng chục vạn người yêu nước

Joyce 2 years 2021-08-27T13:09:56+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T13:11:22+00:00

    B Thực hiện các quyền tự do dân chủ

    Trái với chế độ độc tài Batisa ở Cuba

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )