nguyên nhân thất bại phong trào đấu tranh Ấn Độ thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Question

nguyên nhân thất bại phong trào đấu tranh Ấn Độ thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?

Verity 2 years 2021-08-23T08:12:04+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T08:13:43+00:00

    Các phong trào thất bại vì:

    + Sự đàn áp, chia rẽ của thực dân Anh.

    + Chưa có sự lãnh đạo thống nhất, chưa có sự liên kết đấu tranh và chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )