Ngành kinh tế nào giữ vai quan trọng trong tất cả các nước thuộc Châu Đại Dương

Question

Ngành kinh tế nào giữ vai quan trọng trong tất cả các nước thuộc Châu Đại Dương

Xavia 1 year 2021-08-19T18:05:59+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:07:18+00:00

    Khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )