Nêu vắn tắt quan hệ giữa Việt Nam và Asean? Các thành tựu từ khi Việt Nam tham gia Asean?

Question

Nêu vắn tắt quan hệ giữa Việt Nam và Asean? Các thành tựu từ khi Việt Nam tham gia Asean?

Eira 1 year 2021-08-30T21:51:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:52:48+00:00

  – VN là một thành viên của ASEAN vào năm 1995 . VN luôn muốn làm bạn với các nước bạn trong khu vực .

  – Các thành tựu từ khi Việt Nam tham gia Asean là :

  + Có điều kiện học hỏi các kinh nghiệm quản lý , hội nhập nền kinh tế tiên tiến của khu vực .

  + Học hỏi được , hội nhập được với nền văn hóa khoa học kĩ thuật của các nước tiên tiến trong khu vực .

  0
  2021-08-30T21:53:19+00:00

  Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )