Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp đối với môi trường hiện nay

Question

Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp đối với môi trường hiện nay

Rowan 2 years 2021-08-23T08:26:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:28:12+00:00

  Thứ nhất, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động nông nghiệp

  Thứ hai, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong kiểm soát ô nhiễm môi trường từ hoạt động công nghiệp

  Thứ ba, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động xây dựng

  Thứ tư, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt giao thông vận tải

  Thứ năm, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kiểm soát ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực năng lượng

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )