Nêu bài học rút ra cho chính mình từ cuộc cách mạng Tân Hợi của TQ năm 1911

Question

Nêu bài học rút ra cho chính mình từ cuộc cách mạng Tân Hợi của TQ năm 1911

Doris 1 year 2021-08-31T23:53:28+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T23:54:55+00:00

    Bài học rút ra là:

    Cách mạng lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hơn 2000 năm ở Trung Quốc, thiết lập một nhà nước Cộng hòa – Trung Hoa dân quốc.

    – Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và có ảnh hưởng đáng kể đối với phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )