Mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế trong 20 năm giai đoạn 2001 – 2020 của nước ta: A.Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp

Question

Mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế trong 20 năm giai đoạn 2001 – 2020 của nước ta:
A.Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
B.Đến năm 2020 nước ta phải đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.
C.Đến năm 2020 nước ta phải phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: nguyên tử, hàng không vũ trụ, …
D.Đến năm 2020, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.

Jezebel 1 year 2021-08-30T22:03:56+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T22:05:15+00:00

  Mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế trong 20 năm giai đoạn 2001 – 2020 của nước ta:

  A.Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  B.Đến năm 2020 nước ta phải đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.

  C.Đến năm 2020 nước ta phải phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: nguyên tử, hàng không vũ trụ, …

  D.Đến năm 2020, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu.

  0
  2021-08-30T22:05:38+00:00

  A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )