ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ “ ಮೂಕನಾಯಕ ” ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನದನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?​

Question

ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ “ ಮೂಕನಾಯಕ ” ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನದನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?​

Keelin 2 years 2021-08-24T19:39:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T19:41:15+00:00

  Answer:

  ಡಾ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌

  ✨✨✨✨

  ಭಾರತ ದೇಶ ತೂಯಿನ ತತ್ವನಿ,ಆದರ್ಶವ್ಯಕ್ತಿ.ಭಾರತೊದ ಸಂವಿದಾಯೆನ್ ಬರೆಯಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.ಮೇರ್ ೧೮೯೧ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೪ಡ್ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಬಾವಾಡೆ ಗ್ರಾಮಡ್ ರಾಮ್ಜಿ ಸತ್ಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ದಂಪತಿಲ ಪದಿನಾಲನೆ ಮಗನಾದ್ ಜನ್ಮತಾಲೆರ್.

  Explanation:

  ಕಡುಬಡತನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆನ್ ಒಳಗಾಯಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಂಗೊಡು ಮೆಟ್ರೀಕ್ಯುಲೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಎಲ್ಫಸ್ಟಿನ್ ಕಾಲೇಜಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡದ್ ಮಾಹಾರಾಜೆರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮೆರೆನ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆತೊಂದು ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋಯೆರ್. ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೆರ್.

  ಭಾರತಗ ಪಿರ ಬತ್ತದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡದ್ ಜನಕಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರ್.ಭಾರತಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊರೊಡು ಪಂಡದ್ ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕಾಲ ದೇಶದ ಪೂರ್ವಧರ್ಮಿದಕಲೆಗ್,ಜಾತಿದಕಲೆಗ್ ತ್ರಪ್ತಿ ಆಪಿನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ಂವಿಧಾನ ೧೯೫೦ ಜನವರಿ೨೬ ಅಂಗಿಕಾರ ಆದ್ ಆರೆನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಉರೆದುಂಡು.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )