Khác biệt giữa con đường cứu nước của Bác và các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu là gì ạ? (về hướng đi, mục đích, cách thức, kết quả)

Question

Khác biệt giữa con đường cứu nước của Bác và các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu là gì ạ? (về hướng đi, mục đích, cách thức, kết quả)

Doris 2 years 2021-08-23T04:02:18+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:03:39+00:00

  Phan Bội Châu:

  – Đi theo con đường bạo động cách mạng, hướng về phương Đông, đưa học sinh sang du học tại Nhật Bản, đất nước có cuộc Duy tân Minh Trị.

  – Nhưng sai lầm của cụ là quá tin và bị động vào Nhật Bản mà không nhận rõ bản chất của các nước đế quốc. Con đường cứu nước của cụ vì thế mà thất bại, không phù hợp với xu thế khách quan của thời đại.

  * Phan Châu Trinh:

  – Khác với Phan Bội Châu, cụ theo con đường thương thuyết, kêu gọi hoà binh, cụ mang những tư duy rất mới mẻ của Phương Tây, cụ cho rằng “bất bạo động bạo động tắc tử, bất bạo động bạo động đại ngu”, ngược hoàn toàn với con đường cứu nước của cụ Phan Bội Châu. Tuy nhiên, con đường của cụ vẫn chưa phải là con đường đúng đắn nhất.

  * Bác:

  lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học-kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

  0
  2021-08-23T04:03:43+00:00

  – Mục đích : Đều có tư tưởng hướng ra nước ngoài để tìm cách cứu nước, giành độc lập dân tộc.

  – Hướng đi : 

  + Bác xác định rõ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để giành độc lập; điều cần thiết là phải dựa vào chính mình.

  + các bậc tiền bối khác :

  @ Phan Bội Châu chủ trương cầu việc Nhật Bản để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

  @ Phan Châu Trinh dựa vào Pháp để đem đến sự giàu mạnh cho dân tộc

  – Cách thức :

  + Người quyết ra nước ngoài, cụ thể là sang phương Tây, trung tâm của nền văn minh thế giới lúc bấy giờ và cũng là quê hương của các cuộc cách mạng lớn trong lịch sử để tìm hiểu, khảo sát xem họ làm như thế nào sau đó sẽ về giúp đồng bào mình.

  – Kết quả 

  + Người đã mở ra con đường –  con đường của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian, đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém phát triển, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  + dù có lòng yêu nước vĩ đại nhưng lí tưởng cách mạng sai trái và chưa thực sự đúng đắn nên các bậc tiền bối dù cố gắng nhưng vẫn thất bại 

  #choco_bich 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )