hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 ở hưng yên

Question

hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 ở hưng yên

Felicity 1 year 2021-08-30T02:37:30+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T02:38:48+00:00

    Ý nghĩa:

    Cách mạng tháng 8 đã chấm dứt thời kì đen tối của các tầng lớp nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc ,phong kiến ,tay sai .Nhân dân Hưng Yên trở thành ngừơi dân tự do ,làm chủ vận mện của mình 

    Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 ở Hưng Yên là sự đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vào thắng lợi chưng cả nước

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )