giải thích tại sao tỉ trọng trọng ngành dịch vụ ở các nước Châu Phi lại thấp trong cơ câu GDP?

Question

giải thích tại sao tỉ trọng trọng ngành dịch vụ ở các nước Châu Phi lại thấp trong cơ câu GDP?

Amanda 1 year 2021-08-19T18:51:17+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:52:37+00:00

    Châu Phi là châu lục có nền kinh tế kém phát triển và lạc hậu=>chỉ phát triển nông nghiệp lạc hậu và truyền thống,không chú trọng phát triển về dịch vụ.

    =>Tỉ trọng ngành dịch vụ ở các nước Châu Phi lại thấp trong cơ câu GDP.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )