em hãy cho biết mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi

Question

em hãy cho biết mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi

Verity 2 years 2021-08-18T13:07:53+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T13:08:54+00:00

    -sự biến đổi về chất của các sự vât, hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng . sự biến đổi diễn ra 1 cách dần dần . quá trình biến đổi ấy đều có ảnh hưởng trạng thái chất của sự vật, hiện tượng, nhưng chất của sự vật, hiện tượng chưa biến đổi ngay.

    -khi sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất đingj , phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ , sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )