Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam 1897-1914 đã làm xuất hiện một số giai cấp, tầng lớp mới. a. H

Question

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam 1897-1914 đã làm xuất hiện một số giai cấp, tầng lớp mới.
a. Hãy cho biết thái độ chính trị, khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp mới đó.
b. Sự xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới đó đã tác động như thế nào đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX.

Bertha 2 years 2021-08-30T17:52:50+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T17:54:44+00:00

    Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam 1897-1914 đã làm xuất hiện một số giai cấp, tầng lớp mới. a. Hãy cho biết thái độ chính trị, khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp mới đó. b. Sự xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới đó đã tác động như thế nào đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )