Dựa vào atlat trang 19 trình bày sự phát triển cây lương thực và cây công nghiệp ở nước ta

Question

Dựa vào atlat trang 19 trình bày sự phát triển cây lương thực và cây công nghiệp ở nước ta

Fiona 2 years 2021-08-30T11:13:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T11:14:43+00:00

  -nhận xét
  + Trong giai đoạn 2000-2007: diện tích cây công nghiệp hàng năm và cây
  công nghiệp lâu năm đều tăng, trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm
  tăng nhanh hơn diện tích cây công nghiệp hàng năm (dẫn chứng).

  +Giá trị sản xuất cây công nghiệp khộng ngừng tăng trong giai đoạn 2000-
  2007: tăng 7730 ti đông, tăng gần 1,4 lân.

  -giải thích
  +DO mở rộng diện tích nhiều loại Cây Công nghiệp lâu năm có giá trị kính tế
  cao, nhu cầu thị trường lớn (như cà phê, cao Su, hồ tiêu…).

  +Các loại cây công nghiệp chính: Cà phê, cao Su, điều là Các loại cây công
  nghiệp có diện tích lớn Ở nước ta, được trồng tập trung Ở các vùng chuyên
  canh (dẫn chửng: khai thác biểu đổ kết hợp thể hiện diện tích thu hoạch và
  sản lượng cà phê, cao su, điều của cả nước năm 2007).

  +Ở nước ta hiện nay đã hình thành 3 vùng chuyên canh cây công nghiệp là
  Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là những
  vùng có điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội thuận lợi cho sự phát triển tập
  trung cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp lâu năm.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )