con người có ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bố thực , đông vật

Question

con người có ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bố thực , đông vật

Tryphena 1 year 2021-08-30T21:03:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:05:08+00:00

  -CNg có ảnh hưởng tới sự phân bố của TV, ĐV

  +Mở rộng sự phân bố của thực, động vật

  +Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài thực, động vật

  0
  2021-08-30T21:05:29+00:00

  con người có ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bố thực , đông vật

  +Mở rộng sự phân bố của thực, động vật

  +Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài thực, động vật

  +Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố.
  +Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao

  – Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống.

   – Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )