Câu 38.Nước nào có trên 80% số người làm việc trong các ngành dịch vụ? A.Anh. B. Hoa Kì C. P

Question

Câu 38.Nước nào có trên 80% số người làm việc trong các ngành dịch vụ?
A.Anh. B. Hoa Kì C. Pháp. D. Bra-xin.
Câu 39.Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ là .
A. hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.B. Sức mua, nhu cầu dịch vụ.
C. phân bố mạng lưới ngành dịch vụ.D.nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.
Câu 40. Khu vực nào có cơ cấu ngành hết sức phức tạp?
A.Công nghiệp B. Nông nghiệp.
C.Dịch vụ D.Xây dựng.
Câu 41.Trung tâm dịch vụ lớn nhất ở Việt Nam là
A. đà Nẵng B. nha Trang
C. hải phòng D tp Hồ Chí Minh
Câu 42.Các trung tâm lớn nhất thế giới về cung cấp các loại dịch vụ là
A. new York, London, Tokyo B. new York, London, Paris
C.oasinton, London, Tokyo D. singapore, New York, London, Tokyo
Câu 43.Ngành nào sau đây được xếp vào nhóm dịch vụ kinh doanh?
A. Bảo hiểm. B. Giáo dục.
C. Thể dục thể thao. D. Y tế.
Câu 44. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sự phân bố ngành dịch vụ phát triển mạnh?
A. Phân bố gần khu dân cư. B. Xa khu dân cư.
C. Gần tuyến đường giao thông. D. Gần cảng.
Câu 45. Có‎ ý ‎‎ ‎‎ nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hình thành các điểm dịch vụ du lịch là.
A. trình độ phát triển kinh tế đất nước.B. mức sống và thu nhập thực tế của người dân.
C. sự phân bố các điểm du lịch.D. sự phân bố các tài nguyên du lịch.
Câu 46.Cơ cấu dân số có trẻ em đông thì đặt ra yêu cầu phát triển ngành dịch vụ nào?
A. Các khu an dưỡng. B. Các khu văn hóa.
C.Trường học, nhà trẻ. D. Hoạt động đoàn thể.
Câu 47.Ngành dịch vụ được mệnh danh “ ngành công nghiệp không khói” là
A. Bảo hiểm, ngân hàng. B. Thông tin lên lạc.
C. Du lịch. D. Hoạt động đoàn thể.
Câu 48.Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?
A. Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển mạnh
B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất
C. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên
D. Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động
Câu 49. Sự phân bố các ngành dịch vụ tiêu dùng thường gắn bó mật thiết với.
A. các trung tâm công nghiệp. B. các ngành kinh tế mũi nhọn.
C.Sự phân bố dân cư. D. các vùng kinh tế trọng điểm.
Câu 50. Nguyên nhân nào sau đây chủ yếu nhất ở các nước đang phát triển lao động trong ngành dịch vụ cao?
A. Năng suất lao động trong nông , công nghiệp cao.B. Ngành dịch vụ có trình độ cao.

Euphemia 2 years 2021-08-30T17:50:56+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:52:11+00:00

  38. B: Hoa Kì

  39. A: hình thức tổ chức mạng lứoi dịch vụ

  40. C: Dịch vụ

  41. D: Hồ Chí Minh

  42. A: New York, Lodon, Tokyo

  43. A. Bảo hiểm

  44. D: Gần cảng

  45. D: Sự phân bố các tài nguyên du lịch 

  46. A: các khu an dưỡng

  47. C: Du lịch 

  48. D: tạo thêm nhiều iệc làm cho người lao động

  49. C: sự phân bố dân cư

  50. A. Năng suất lao động trong nông , công nghiệp cao

  Mình làm mỏi cả tay luôn á mà hơi ít điểm mong bạn sẽ cho mình ctlhn 

  0
  2021-08-30T17:52:12+00:00

  C38. B. Hoa Kì

  C39. A. hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ.

  C40. C.Dịch vụ

  C41. D tp Hồ Chí Minh

  C42. A. new York, London, Tokyo

  C43. A. Bảo hiểm

  C44. A. Phân bố gần khu dân cư.

  C45. D. sự phân bố các tài nguyên du lịch.

  C46. C.Trường học, nhà trẻ.

  C47. C. Du lịch.

  C48. B. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

  C49. C.Sự phân bố dân cư

  C50.A. Năng suất lao động trong nông , công nghiệp cao.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )