Câu 24: Trong khí quyển, khí Ô xi chiếm tỉ trọng bao nhiêu? A. 78% B. 21% C. 1% D. 90%. Câu 25: Trong khí quyển, khí Ni tơ chiếm tỉ trọng bao nhiêu? A

Question

Câu 24: Trong khí quyển, khí Ô xi chiếm tỉ trọng bao nhiêu?
A. 78%
B. 21%
C. 1%
D. 90%.
Câu 25: Trong khí quyển, khí Ni tơ chiếm tỉ trọng bao nhiêu?
A. 78%
B. 21%
C. 1%
D. 90%

Aliyah 1 year 2021-08-27T11:01:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:03:13+00:00

  24. B

  25.A

  giải thích : 

   nitơ (78,1% theo thể tích) và ôxy (20,9%)

  0
  2021-08-27T11:03:43+00:00

  24.B

  25.A

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )