Câu 18: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước của sông ngòi nước ta là bao nhiêu? A. 200 triệu tấn/năm B. 300 triệu tấn/năm C. 400 triệu tấn/năm D. 50

Question

Câu 18: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước của sông ngòi nước ta là bao nhiêu?
A. 200 triệu tấn/năm
B. 300 triệu tấn/năm
C. 400 triệu tấn/năm
D. 500 triệu tấn/năm
Câu 19: Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?
A. 2630
B. 3260
C. 6320
D. 2360
Câu 20: Địa hình quyết định đặc điểm gì của sông ngòi nước ta?
A. Quyết định độ dốc của lòng sông
B. Quyết định hướng chảy
C. Quyết định độ dốc của lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy.
D. Quyết định lưu lượng nước, mùa nước, tính liên tục của dòng chảy.

Elfreda 2 years 2021-08-30T08:45:49+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:46:57+00:00

  18A. 200 triệu tấn/năm

  19D. 2360 con sông

  20C. Quyết định độ dốc của lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy.

  0
  2021-08-30T08:47:09+00:00

  Câu 18: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước của sông ngòi nước ta là bao nhiêu?

  A. 200 triệu tấn/năm

  B. 300 triệu tấn/năm

  C. 400 triệu tấn/năm

  D. 500 triệu tấn/năm

  Câu 19: Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km?

  A. 2630

  B. 3260

  C. 6320

  D. 2360

  Câu 20: Địa hình quyết định đặc điểm gì của sông ngòi nước ta?

  A. Quyết định độ dốc của lòng sông

  B. Quyết định hướng chảy

  C. Quyết định độ dốc của lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy.

  D. Quyết định lưu lượng nước, mùa nước, tính liên tục của dòng chảy.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )