Câu 1: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào? A. Từ tháng 4 đến tháng 7. B. Từ tháng 1 đến tháng 4. C. Từ tháng 5 đến tháng 9. D

Question

Câu 1: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào?
A. Từ tháng 4 đến tháng 7.
B. Từ tháng 1 đến tháng 4.
C. Từ tháng 5 đến tháng 9.
D. Từ tháng 9 đến tháng 12.
Câu 2: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào?
A. Tây bắc – đông nam và vòng cung
B. Vòng cung.
C. Hướng tây – đông.
D. Tây bắc – đông nam.
Câu 3: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là:
A. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.
B. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
C. Nhiều phù sa
D. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.
Câu 4: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào?
A. Sông La Ngà.
B. Sông Sài Gòn.
C. Sông Ba.
D. Sông Đồng Nai.
Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến sông ngòi nước ta có mạng lưới dày đặc nhưng chủ yếu là sông ngắn và dốc?
A. Mưa nhiều, nhiều đồi núi, địa hình hẹp ngang.
B. Do hướng địa hình có 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
C. Phụ thuộc vào chế độ mưa.
D. Do đất nước ta nhiều đồi núi.
Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến sông ngòi nước ta chủ yếu chảy theo 2 hướng chính?
A. Mưa nhiều, nhiều đồi núi, địa hình hẹp ngang.
B. Do hướng địa hình có 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
C. Phụ thuộc vào chế độ mưa.
D. Do đất nước ta nhiều đồi núi.
Câu 7: Sông ngòi nước ta có mối quan hệ với các nhân tố tự nhiên nào?
A. Địa hình, khí hậu
B. Vị trí, khí hậu
C. Sinh vật, khí hậu
D. Đất đai, địa hình
Câu 8: Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng mấy:
A. Tháng 7 B. Tháng 8 C. Tháng 9 D. Tháng10
Câu 9: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ:
A. Mùa hè B. Hè thu C. Mùa thu D. Thu đông
Câu 10: Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?
A. Sông Mê Công B. Sông Mã C. Sông Cả D. Sông Đà
Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?
A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..
B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ
C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn
Câu 12: Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc –đông nam của là?
A. Sông Kì Cùng-Bằng Giang B. Sông Hồng
C. Sông Mã D. Sông Cả
Câu 13: Hằng năm, sông ngòi nước ta vận chuyển bao nhiêu m3 nước?
A. 837 tỉ m3 B. 838 tỉ m3 C. 839 tỉ m3 D. 836 tỉ m3
Câu 14: Tại sao mùa lũ trên các lưu vực sông không trùng nhau?
A. Vì thế chế độ mưa trên mỗi lưu vực khác nhau.
B. Vì chế độ nhiệt ở mỗi khu vực khác nhau.
C. Vì chế độ gió ở mỗi khu vực khác nhau.
D. Vì địa hình ở mỗi khu vực khác nhau.
Câu 15: Sông chảy theo hướng vòng cung là?
A. Sông Chảy B. Sông Mã C. Sông Gâm D. Sông Mê Công
Câu 16: Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta?
A. Sông Hồng và sông Mã B. Sông Mã và sông Đồng Nai
C. Sông Đồng Nai và sông Mê Công D. Sông Hồng và sông Mê Công
Câu 17: Sông ngòi nước ta, cứ 1m3 nước sông sẽ có ….gam cát bùn và các chất hòa tan?
A. 220 gam
B. 221 gam
C. 223 gam
D. 224 gam
Câu 18: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước của sông ngòi nước ta là bao nhiêu?

Felicity 2 years 2021-08-30T08:29:23+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:30:41+00:00

  Câu 1: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào các tháng nào?
  A. Từ tháng 4 đến tháng 7.
  B. Từ tháng 1 đến tháng 4.
  C. Từ tháng 5 đến tháng 9.
  D. Từ tháng 9 đến tháng 12.
  Câu 2: Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào?
  A. Tây bắc – đông nam và vòng cung
  B. Vòng cung.
  C. Hướng tây – đông.
  D. Tây bắc – đông nam.
  Câu 3: Nước ta có nhiều sông suối, phần lớn là:
  A. Sông dài, nhiều phù sa bồi đắp.
  B. Sông nhỏ, ngắn, dốc.
  C. Nhiều phù sa
  D. Thuộc loại trung bình, mạng lưới sông dày đặc.
  Câu 4: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào?
  A. Sông La Ngà.
  B. Sông Sài Gòn.
  C. Sông Ba.
  D. Sông Đồng Nai.
  Câu 5: Nguyên nhân dẫn đến sông ngòi nước ta có mạng lưới dày đặc nhưng chủ yếu là sông ngắn và dốc?
  A. Mưa nhiều, nhiều đồi núi, địa hình hẹp ngang.
  B. Do hướng địa hình có 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
  C. Phụ thuộc vào chế độ mưa.
  D. Do đất nước ta nhiều đồi núi.
  Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến sông ngòi nước ta chủ yếu chảy theo 2 hướng chính?
  A. Mưa nhiều, nhiều đồi núi, địa hình hẹp ngang.
  B. Do hướng địa hình có 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung.
  C. Phụ thuộc vào chế độ mưa.
  D. Do đất nước ta nhiều đồi núi.
  Câu 7: Sông ngòi nước ta có mối quan hệ với các nhân tố tự nhiên nào?
  A. Địa hình, khí hậu
  B. Vị trí, khí hậu
  C. Sinh vật, khí hậu
  D. Đất đai, địa hình
  Câu 8: Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng mấy:
  A. Tháng 7 B. Tháng 8 C. Tháng 9 D. Tháng10
  Câu 9: Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ:
  A. Mùa hè B. Hè thu C. Mùa thu D. Thu đông
  Câu 10: Sông nào có giá trị thủy điện lớn nhất ở nước ta?
  A. Sông Mê Công B. Sông Mã C. Sông Cả D. Sông Đà
  Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng về sông ngòi nước ta?
  A. Sông có nhiều giá trị: thủy lợi, khai thác thủy sản, phát triển thủy điện, du lịch..
  B. Sông ngòi phân bố không đều trên khắp lãnh thổ
  C. Một số sông đóng băng vào mùa đông
  D. Sông ngòi có chế độ nước phân thành mùa lũ và mùa cạn
  Câu 12: Hệ thống sông không chảy theo hướng vòng cung và hướng tây bắc –đông nam của là?
  A. Sông Kì Cùng-Bằng Giang B. Sông Hồng
  C. Sông Mã D. Sông Cả
  Câu 13: Hằng năm, sông ngòi nước ta vận chuyển bao nhiêu m3 nước?
  A. 837 tỉ m3 B. 838 tỉ m3 C. 839 tỉ m3 D. 836 tỉ m3
  Câu 14: Tại sao mùa lũ trên các lưu vực sông không trùng nhau?
  A. Vì thế chế độ mưa trên mỗi lưu vực khác nhau.
  B. Vì chế độ nhiệt ở mỗi khu vực khác nhau.
  C. Vì chế độ gió ở mỗi khu vực khác nhau.
  D. Vì địa hình ở mỗi khu vực khác nhau.
  Câu 15: Sông chảy theo hướng vòng cung là?
  A. Sông Chảy B. Sông Mã C. Sông Gâm D. Sông Mê Công
  Câu 16: Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta?
  A. Sông Hồng và sông Mã B. Sông Mã và sông Đồng Nai
  C. Sông Đồng Nai và sông Mê Công D. Sông Hồng và sông Mê Công
  Câu 17: Sông ngòi nước ta, cứ 1m3 nước sông sẽ có ….gam cát bùn và các chất hòa tan?
  A. 220 gam
  B. 221 gam
  C. 223 gam
  D. 224 gam

  0
  2021-08-30T08:30:52+00:00

  1,D

  2,A

  3,B

  4,B

  5,A

  6,B

  7,A

  8,D

  9,D

  10,D

  11,C

  12,A

  13,C

  14,A

  15,C

  16,D

  17,C

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )