Bài tập : Đánh giá, nhận xét về xã hội phong kiến ở châu Âu và phương Đông

Question

Bài tập : Đánh giá, nhận xét về xã hội phong kiến ở châu Âu và phương Đông

Keelin 1 year 2021-08-30T02:13:06+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:14:19+00:00

  Đánh giá:

  Xã hội phong kiến ở châu Âu có lãnh chúa phong kiến và nông nô bị bóc lột, xuất hiện ác thành thị trung đại. Ở phương Đông có địa chủ và nông dân lĩnh canh, xuất hiện từ lâu, bị các nước phương Tây xâm lược.

  Nhận xét:

  Những nét chung về 2 xã hội phong kiến này là cùng đứng lên giành lại đất nước.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )