bài học kinh nghiệm mà dân tộc việt nam có thể học hỏi từ duy tân minh trị là gì

Question

bài học kinh nghiệm mà dân tộc việt nam có thể học hỏi từ duy tân minh trị là gì

Azura 1 year 2021-08-18T18:47:57+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T18:49:33+00:00

  Cải cách chính trị là động lực quan trọng nhất, cơ bản nhất, nền tảng nhất và quyết định nhất đối với toàn bộ tiến trình phát triển, và phải cải cách chính trị theo hướng dân chủ hoá một cách hợp lý.

  0
  2021-08-18T18:49:44+00:00

  Kinh nghiệm rút ra được là 

  +Coi trọng truyền thống đoàn kết dân tộc và tinh thần tự cường quốc gia

  +Cải cách chính trị là động lực quan trọng nhất

  +Phải cải cách chính trị theo hướng dân chủ hoá một cách hợp lý.

  hcọ tốt nhé

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )