Ảnh 1: vẽ biểu đồ cột kết hợp với biểu đồ đường thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 – 2005 Ảnh 2 :

Question

Ảnh 1: vẽ biểu đồ cột kết hợp với biểu đồ đường thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 – 2005
Ảnh 2 :
anh-1-ve-bieu-do-cot-ket-hop-voi-bieu-do-duong-the-hien-so-dan-thanh-thi-va-ti-le-dan-thanh-thi

Doris 1 year 2021-08-31T23:37:21+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:38:21+00:00

  – Sự chuyển dịch cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế:

  + Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước từ 40,2% (năm1995) xuống còn 38,4% (năm 2005), nhưng đây vẫn là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế, quản lí các ngành kinh tế, các lĩnh vực then chốt chủ đạo.

  + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất từ 6,3% (năm 1995) lên 16% (năm 2005) thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong giai đoạn mới của đất nước.

  + Thành phần kinh tế ngoài nhà nước cũng giảm về tỉ trọng, chỉ có khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 7,4% (năm 1995) lên 8,9% (năm 2005).

  – Ý nghĩa sự chuyển dịch:

  + Nhìn chung cơ cấu GDP giữa các thành phần kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  + Nước ta đang phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế và hội nhập với thế giới.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )