ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ 9 ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ 10 അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആര്?

Question

ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ 9 ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 1 പോയാൽ 10 അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആര്?

Doris 1 year 2021-08-30T20:51:01+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T20:52:32+00:00

    Answer:

    1X I hope this is help full to you

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )