80.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ?
(a) ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್
-ಶಹನಾಯಿ
(b) ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ – ಹಿಂ

Question

80.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ?
(a) ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್
-ಶಹನಾಯಿ
(b) ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ – ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ
(c) ಎಮ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ
(@). ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್
– ಶುಬಲ​

Godiva 2 years 2021-08-23T03:34:34+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T03:35:43+00:00

    Answer:

    I hope the answer is b option

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )