धातु रूप -खाद्(खाना) लट्लकार:(वर्तमान काल)
लृटलकार:(भविष्यकाल),लड् लकार (भूतकाल)

Question

धातु रूप -खाद्(खाना) लट्लकार:(वर्तमान काल)
लृटलकार:(भविष्यकाल),लड् लकार (भूतकाल)

Isadora 2 years 2021-08-31T06:22:27+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T06:24:13+00:00

    Answer:

    Latt lakar is the correct answer

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )