કોઈ પણ પ્રોગ્રામ સાથે કામ કરવા માટે માર્ગદર્શન માટે મળતી પહેલેથી તૈયાર કરાયેલી ફાઈલને શું કહેવાય છે?​

Question

કોઈ પણ પ્રોગ્રામ સાથે કામ કરવા માટે માર્ગદર્શન માટે મળતી પહેલેથી તૈયાર કરાયેલી ફાઈલને શું કહેવાય છે?​

Bridget 2 years 2021-08-24T20:01:15+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:02:41+00:00

  Answer:

  ઓફિસ 2007 માટે સર્વિસ પેક 2 અથવા વધારે … 2007 પછી ઓછી કાર્યક્ષમતા સાથે કામ કરવા લાગી.

  0
  2021-08-24T20:02:43+00:00

  Answer:

  ensnnsne

  Explanation:

  jejeyeueurijrrrk

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )