ഇരട്ടി, ഇരട്ടിക്കുക എന്നീ അർഥംവരുന്ന . മറ്റ് ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കായി അന്ന് നൽകിയിരുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയായിരുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാന വ

Question

ഇരട്ടി, ഇരട്ടിക്കുക എന്നീ അർഥംവരുന്ന . മറ്റ് ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കായി അന്ന് നൽകിയിരുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയായിരുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്.?

Kiera 2 years 2021-08-30T15:31:46+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T15:32:50+00:00

    Answer:

    can’t understand the language

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )