4. మా వీధిలో చెత్త తీయమని మున్సిపాలిటీ వారికి జాబు రాశాను.
(గీత గీసిన పదానికి సరియైన అర్ధం)
A) వార్త
B) ఉత్తరం

Question

4. మా వీధిలో చెత్త తీయమని మున్సిపాలిటీ వారికి జాబు రాశాను.
(గీత గీసిన పదానికి సరియైన అర్ధం)
A) వార్త
B) ఉత్తరం
C) సమాచారం
D) వ్యాసం​

Alida 2 years 2021-08-24T19:52:25+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T19:53:35+00:00

  Answer:

  సమాధానం బి)లేఖ

  Explanation:

  ఏదైనా సమాచారాన్ని అందించడం కొరకు మేం రాస్తాం

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )