६. खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा व प्रश्नांची उत्तरे लिहा :
बाझील नागरी लोकसंख्या टक्केवारी
१९६०
१९

Question

६. खाली दिलेल्या माहितीच्या आधारे स्तंभालेख काढा व प्रश्नांची उत्तरे लिहा :
बाझील नागरी लोकसंख्या टक्केवारी
१९६०
१९७०
१९८०
१९९०
२०००
२०१०
४७.१
५६.८
६६.०
७४.६
८१.५
८४.६
प्रश्न : (१) आकडेवारीतील वर्षांतर किती आहे ?
(२) कोणत्या काळात नागरीकरण वेगाने झालेले आढळते ?
(३) आलेखाचे विश्लेषण करणारी चार वाक्ये लिहा ?​

Keelin 2 years 2021-08-31T06:45:01+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:46:53+00:00

  Answer:

  वय आणि लिंग-मनोरा : ब्राझील २०१६ हे आलेख स्त्री जरा वेगळे पुरुष वाटतात ! वयोगट वयोगट लोकसंख्येची टक्ेकवारी हा,े हे लोकसंख्येचे वय आणि लिगं , दाखवणारे आलखे आहेत. याला लोकसंख्येचा मनोरा असेही म्हणतात. भारत २०१६ पुरुष स्त्री याचा उपयोग काय? एखाद्या प्रदशे ातील वय व लिगं या सदं र्भाने लोकसखं ्येचा अभ्यास करण्यासाठी या आलखे ाचा उपयोग होतो. आकतृ ी ६.४ लोकसंख्येची टक्केवारी भौगोलिक स्पष्टीकरण म्हणजे आपण दशे ातील विविध वयोगटांतील महिला आणि परु ुषाचं ी l लोकसंख्येच्या वय-रचनेचा विचार करता ब्राझीलची लोकसंख्या हळूहळू वृद्धत्वाकडे झुकत असून, संख्या किवं ा टक्ेवक ारी भारतात परिस्थिती वेगळी आहे. भारतात तरुण वयोगट ओळखू शकतो का? जास्त आहे, म्हणजेच भारताकडे कार्यशील मनुष्यबळ जास्त आहे. हो. त्यामुळे आपल्याला देशात मुले, तरुण व वदृ ्ध लोक किती आहेत, हे दखे ील कळते. करून पहा. वरील आलखे ातं नू हे लक्षात यते ,े की दोन्ही दशे ांमध्ये तरुणाचं ी संख्या खूप मोठी आहे; परंतु भारतामध्ये Ø वरील दोन्ही आलेखांचा उपयोग करून ब्राझीलपेक्षा मुलाचं ी टक्वके ारी जास्त आहे. ब्राझीलमध्ये विविध वयोगटांतील स्त्री व पुरुषांच्या संख्येत फरक आहे का ते शोधा. ८० वर्षपंा ेक्षा जास्त वय असलेल्या लोकांची टक्वेक ारी भारतापके ्षा जास्त आहे. Ø कोणत्या वयोगटांत हा फरक प्रामुख्याने आढळतो? 41

  लोकसंख्या वाढीचा दर : हे आलखे काय दर्शवतात? % लोक ंसख्या वाढीचा दर लोकसंख्या वाढीचा दर हे आलखे ब्राझील (ब्राझील) आणि भारतातील लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण दर्शवत आहेत. वर्ष % लोक ंसख्या वाढीचा दर लोकसंख्या वाढीचा दर अरे ! पण या आलखे ात (भारत) तर रेषा खाली जाताना दिसतये . मग हे कस?े वर्ष बरोबर! रषे ा जरी खाली जात असल्या तरी त्याचा अर्थ लोकसखं ्या कमी होत आहे आकृती ६.५ असा नाही. तो फक्त वाढीचे प्रमाण भौगोलिक स्पष्टीकरण आधीच्या दशकापके ्षा कमी झालेले दाखवत आहे. l लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण ब्राझीलमध्ये बऱ्यापैकी कमी झालेले आहे. भारतात अजूनही तशी स्थिती याचा अर्थ ब्राझीलची लोकसंख्या नाही. २००१ ते २०११ च्या दशकात भारताची कमी होत आहे. लोकसंख्या १८.२ कोटीने वाढली. नाही! याचा अर्थ लोकसखं ्येची l भारतातील लोकसंख्या वाढीचा दर १९७१ पर्यंत जास्त वाढ कमी आहे. वक्राचा कल पाहता नजीकच्या होता. त्यानंतर हा दर स्थिरावला. वर्तमानकाळात लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे, परंतु काळात ब्राझीलच्या लोकसंख्येची वाढ लोकसंख्या वाढत आहे. कमी गतीने होईल, असे म्हणता यईे ल. l ब्राझीलच्या आलेखाचे निरीक्षण करता असे लक्षात येते, की लोकसंख्या वाढीचा दर कमी होत असून पुढच्या दोन दशकांत ब्राझीलची लोकसंख्या वाढण्याची शक्यता कमी आहे. 42

  Explanation:

  please mark me brain list

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )