ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ? *

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਆਚਰਣ ਨੂ

Question

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ? *

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਿੱਤਰ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ

ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ

Joyce 2 years 2021-08-30T18:38:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:39:35+00:00

  Answer:

  ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ

  Explanation:

  ਕਿਉ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ।

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )