‘ਕੱਲੋ’ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ?
1950 ਈ ਨੂੰ
1940 ਈ ਨੂੰ
1945 ਈ ਨੂੰ
1936 ਈ ਨੂੰ ​

Question

‘ਕੱਲੋ’ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ?
1950 ਈ ਨੂੰ
1940 ਈ ਨੂੰ
1945 ਈ ਨੂੰ
1936 ਈ ਨੂੰ ​

Cosima 2 years 2021-08-30T08:31:29+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T08:32:49+00:00

    Answer:

    1940 vich kallo khanidi rachna huai

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )