13. ਵਿਜੈਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ
उँ हॅय ऐप्टिभा मी ? विजयनगर साम्राज्य के अधीन किस
भाषा का विकास सबसे अधि

Question

13. ਵਿਜੈਨਗਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਭ
उँ हॅय ऐप्टिभा मी ? विजयनगर साम्राज्य के अधीन किस
भाषा का विकास सबसे अधिक हुआ था ? Which
language was developed during
Vijayanagara Empire ?
O ताप्ती पंजाबी Punjabi
O faud Paert Bihari
O उप्ठा तेलुगू Telugu
O ताठेती अंग्रेजी English​

Sophronia 1 year 2021-08-18T19:35:41+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:36:43+00:00

  Answer:

  punjabi

  Explanation:

  option (a) punjabi

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )