11. ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜੈਨ ਸਾਧੂ
-ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ
ਹਨ ? ਐਗੱਕ ਗੈਰ . -रंग के कपड़े पहनते हैं ?
Shwetambar Jain saints wear–

Question

11. ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜੈਨ ਸਾਧੂ
-ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ
ਹਨ ? ਐਗੱਕ ਗੈਰ . -रंग के कपड़े पहनते हैं ?
Shwetambar Jain saints wear——clothes.
k
O gry and Red
O ano aid Black
O ਸਫੈਦ (ਚਿੱਟੇ) ਜਥੇਬ White
O ਹਰੇ ਦੇ Green​

Alethea 1 year 2021-08-18T19:47:33+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T19:48:35+00:00

    Explanation:

    ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;- ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ …

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )