1. Sau khi chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền đã làm gì ? 2.Việc Ngô Quyền bãi bỏ bộ máy cai trị của họ Khúc lên ngôi vua xây dựng triều đình mới có ý ng

Question

1. Sau khi chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền đã làm gì ?
2.Việc Ngô Quyền bãi bỏ bộ máy cai trị của họ Khúc lên ngôi vua xây dựng triều đình mới có ý nghĩa gì ?
3.Bộ máy nhà nước Ngô Quyền được tổ chức như thế nào ?
4. Vua có vai trò gì trong bộ máy nhà nc ?
5. Những việc làm của Ngô Quyền có tác dụng như thế nào ?
6. Sau khi Ngô Quyền mất tình hình đất nc như thế nào ?
7.Tc tình hình đất nc rối loạn Đinh Bộ Lĩnh đã lm j ?
8. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại dẹp yên được các sứ quân ? Nó có ý nghĩa gì ?
Giải giúp mình nhé , nếu giải hết thì càng tốt . THANKS

Kiera 2 years 2021-08-31T06:05:51+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:07:25+00:00

  1. năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Ông bỏ chức tiết độ sứ.của phong kiến phương Bắc. Thiết lập một triều đình mới ở trung ương.

  2.  Giúp cho nhân dân không bị bốc lột nặng nề như trước nữa

  3. Tổ chức bộ máy nhà nước:

                Vua

  quan văn           quan võ 

           thứ sứ các châu

   Tổ chức bộ máy nhà nước còn sơ sài , đơn giản nhưng đã ý thức được độc lập, tự chủ

  + Ở Trung ương: Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (Chính trị, ngoại giao, quân sự). Dưới vua có các quan văn, quan võ.

  + Ở địa phương: các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sứ.

  – Việc xây dựng chính quyền mới của Ngô Quyền đã thể hiện được ý thức độc lập, tự chủ giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất.

  4. Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (Chính trị, ngoại giao, quân sự). Đặt ra các chức quan văn quan võ, quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại các cấp.

  5. Việc xây dựng chính quyền mới của Ngô Quyền đã ý thức được độc lập, tư chủ giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất. biến đất nước ngày trở nên hùng mạnh.

  6. sau khi Ngô quyền mất thì nội bộ trở nên lục đục dẫn đến Dương Tam Kha cướp ngôi. 
  _Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua. Nhưng do những mâu thuẫn nội bộ, uy tín của nhà Ngô đã giảm sút.

  – 965, Ngô Xương Văn chết =>loạn 12 sứ quân 

  7.  Đinh Bộ Lĩnh đã vùng lên đánh dẹp loạn 12 sứ  quân 

  + Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư ( Ninh Bình)*

  + Liên kết với sứ quân của Trần Lãm

  8.  Vì ông là người có tài trí cao, được nhân dân khặp nơi ủng hộ.

  ông liên kết với sứ quân của Trần Lãm. Ông đã dùng 2 sứ quân họ Ngô là Ngô Nhật Khánh và Ngô Xương Xí để dụ hàng 

  * ý nghĩa:

  • Chiến thắng của cuộc dẹp loạn Đinh Bộ Lĩnh đối với các thế lực cát cứ là sự khẳng định về quyền lực, sự thống nhất. Đồng thời khẳng định thắng lợi của tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí độc lập mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ.
  • Các sứ quân lần lượt bị chiếm đánh, chấm dứt cuộc nội loạn cát cứ. Cuối năm 967, đất nước đã trở lại bình yên thống nhất.
  • Khẳng định lòng yêu nước của nhân dân ta.

  0
  2021-08-31T06:07:42+00:00

  CÂU1

  -Năm 939,Ngô Quyền lên ngôi vua ,chọn Cổ Loa làm kinh đô. Ngô Quyền quyết định bỏ chức “Tiết độ sứ”của phong kiến pguowng bắc ,thiết lập một triều đình mới ở trung ương.

  CÂU2

  -Việc ngô quyền bãi bỏ các bộ mày cại trị là vì giúp nhân dân ko bị áp bức bóc lột của luật pháp cũ .

  CÂU3

  – Tổ chức bộ máy nhà nước còn sơ khai, đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.

  + Ở Trung ương: Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (Chính trị, ngoại giao, quân sự). Dưới vua có các quan văn, quan võ.

  + Ở địa phương: các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sứ.

  – Việc xây dựng chính quyền mới của Ngô Quyền đã thể hiện được ý thức độc lập, tự chủ giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất.

  CÂU4

   -Nhà nước là bộ máy do lực lượng nắm quyền thống trị (kinh tế, chính trị, xã hội) thành lập nên nhằm mục đích điều khiển, chỉ huy toàn bộ hoạt động của xã hội trong một quốc gia do vậy nhà nước mang vai trò xã hội, trong đó chủ yếu để bảo vệ các quyền lợi của lực lượng thống trị. 

  CÂU5

  -Những việc ngô quyền làm có tác dụng khôi phục lại một đất nức vungx mạnh .

  CÂU6

  – Sau khi Ngô Quyền mất. Hai con là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương.

  – Một viên quan là Dương Tam Kha đã tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương.

  – Các phe phái nổi lên ở khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.

  – Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua. Nhưng do những mâu thuẫn nội bộ, uy tín của nhà Ngô đã giảm sút.

  – Năm 965, Ngô Xương Văn chết. Đất nước rơi vào tình trạng “Loạn 12 sứ quân”.

  CÂU7
  Đinh bộ lĩnh đã vùng lên dẹp loạn 12 sứ quân .

  CÂU8

  – vì được sự ugr hộ của nhân đân và 2 cái sứ quân gì ý mình chả nhớ nữa .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )