1, Kể tên các cuộc phát triển địa lí 2, Nền kinh tế trong lãnh thổ khác với thành thị 3, Trình bày cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của xã hội phong kiế

Question

1, Kể tên các cuộc phát triển địa lí
2, Nền kinh tế trong lãnh thổ khác với thành thị
3, Trình bày cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của xã hội phong kiến
Mọi người ơi giúp mình ạ <3

Elain 1 year 2021-08-30T21:13:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:15:33+00:00

  1

  Năm 1487, B. Đi-a-xơ đến cực Nam châu Phi.

  Năm 1498, Va-xcô đơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ. 

  Năm 1492, C. Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ. 

  Năm 1519 – 1522, Ph. Ma-gien-lan đi vòng quanh Trái Đất.

  2. Khác:

  Kinh tế lãnh thổ

  – Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp.

   – Sản xuất sản phẩm chỉ tiêu dùng trong lãnh thổ, không được trao đổi, buôn bán ra bên ngoài  lãnh thổ nên gọi là nền kinh tế “tự cấp, tự túc”.

   – Kinh tế lãnh thổ kìm hãm sự phát triển của xã hội phong kiến.

  Kinh tế thành thị:

  – Sản xuất chủ yếu là thủ công nghiệp.

  – Sản xuất ra sản phẩm thủ công để trao đổi, mua bán nên gọi là nền kinh tế hàng hóa.

  – Kinh tế thành thị tạo điều kiện cho xã hội phong kiến phát triển.

  3.

  Cơ sở kinh tế:

  – Sản xuất nông nghiệp:

  + Cư dân ở phương Đông và cả phương Tây đều sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.

  + Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (như ở phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến (như ở châu Âu) với kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  + Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ lại giao cho những người nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế. 

  – Ở châu Âu, từ sau thế kỉ XI, thành thị trung đại xuất hiện, nền kinh tế công, thương nghiệp ngày càng phát triển. => Đó chính là một nhân tố mới, dần dần dẫn tới sự khủng hoảng của xã hội phong kiến và hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

  * Cơ sở xã hội:

  – Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến, đó là:

  + Phương Đông: địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  + Phương Tây: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  – Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô.

  0
  2021-08-30T21:15:36+00:00

  1.

  -Năm 1487 : Có người tên là Đi-a-xơ đã đi vòng quanh Nam Phi.

  -Năm 1498: Va-xco-đơ Ga-ma  đến Ca-li-ut, Ấn Độ.

  -Năm 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ và đi vòng quanh Châu Mĩ .

  -Năm 1519-1522: Đoàn thám hiểm Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất.

  2.

  Nền kinh tế trong lãnh thổ:

  -Kinh tế của một quốc gia bao gồm lãnh thổ địa lý chịu sự quản lý của chính phủ, bên trong lãnh thổ này có dân cư, hàng hóa, được tự do vận chuyển. 

  Nền kinh tế thành thị:

  – Sản xuất chủ yếu là thủ công nghiệp.

  – Sản xuất ra các mặt sản phẩm thủ công để trao đổi và mua bán .

   – Kinh tế thành thị tạo điều kiện cho xã hội phong kiến xưa phát triển thành một đất nước hiện đại.

  3.

  Cơ sở kinh tế:

  – Sản xuất nông nghiệp:

  + Cư dân ở phương Đông và cả phương Tây đều sống chủ yếu nhờ nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.

  + Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (như ở phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến với kĩ thuật canh tác lạc hậu.

  + Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ lại giao cho những người nông dân lĩnh canh hoặc nông nô (những nô lệ làm nông) cày cấy rồi thu tô, thu thuế. 

  – Từ sau thế kỉ XI, ở Châu Âu,các thành thị trung đại bắt đầu xuất hiện, nền kinh tế công, thương nghiệp ngày càng phát triển hơn.

  -Là một nhân tố mới,từ từ dẫn tới sự khủng hoảng của xã hội phong kiến xưa và từ đay đã hình thành nên chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

  Cơ sở xã hội:

  + Các nước Phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  +Các nước Phương Tây: Lãnh chúa (phong kiến) và nông nô.

  – Địa chủ, lãnh chúa bóc lột sức lao động của nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )