010. હારીજ તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?
(A) અમરેલી (B) વલસાડ
(C) ડાંગ
(D) પાટણ​

Question

010. હારીજ તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?
(A) અમરેલી (B) વલસાડ
(C) ડાંગ
(D) પાટણ​

Winifred 2 years 2021-08-30T08:56:55+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T08:58:13+00:00

    Answer:

    hsghjwxgjwvwfvwhhhhehdjhdb

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )